Förtroendevalda i Gällivare kommun

Nämnder (7 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnd
Barn- och utbildningsnämnden